Spotkania Formacyjne Młodych
"Emaus"


Spotkania Formacyjne Młodych Emaus adresowane są do młodzieży, która pragnie pogłębiać i umacniać swoją wiarę oraz tworzyć wspólnotę młodych chrześcijan. Główny cel jej działalności to formacja religijna młodego człowieka, kształtowanie zdrowej i autentycznej pobożności, umożliwienie przeżycia głębokiego doświadczenia religijnego, a przede wszystkim pomoc w dojściu do dojrzałej wiary, która polega na osobistym wyborze Chrystusa jako Pana i Mistrza oraz powierzeniu Jemu całego swojego życia. Spotkania od momentu powstania w styczniu 2008 roku prowadzi ks. Bogdan Renusz SChr, pomocą służą duszpasterze Polskich Misji Katolickich, przede wszystkim Księża Chrystusowcy a także zaproszeni goście. Odbywają się one 7 razy w roku. Na program SFM "Emaus" składają się: Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, różne formy modlitwy, rozważanie Słowa Bożego, nabożeństwo pokutne ze spowiedzią indywidualną, konferencje pogłębiające wiarę, indywidualne rozmowy duszpasterskie, spotkania w kręgu przyjaciół. Spotkania rozpoczynają się zawsze w piątek o godz. 19:30 i kończą w niedzielę o godz. 13:45.

Zobacz zdjęcia grupowe/tematy spotkań


// DUCHOWOŚĆ

Biblijnym symbolem duchowości Spotkań Formacyjnych Młodych, jak wskazuje sama nazwa,  jest droga do  "Emaus" opisana w Ewangelii według św. Łukasza (Łk 24,13-35):

„Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni.  A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».  Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu;  jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.  A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu,  a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!  Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.  Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi.  Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.  Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.  I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi».  Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba”.


// Formacja

Głównym celem działalności grupy "Emaus" jest formacja religijna młodzieży, kształtowanie zdrowej i autentycznej pobożności, umożliwienie przeżycia głębokiego doświadczenia religijnego a przede wszystkim pomoc w dojściu do dojrzałej wiary, która polega na osobistym wyborze Chrystusa jako Pana i Mistrza oraz powierzeniu Jemu całego swojego życia.
Takiej formacji potrzebuje każdy chrześcijanin, w szczególny jednak sposób człowiek młody, który stawia fundamenty pod dojrzałe życie chrześcijańskieI Fundament formacji:
Słowo Boże

Zgodnie ze słowami: „wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” formacja opiera się na słuchaniu i przyjmowaniu Słowa Bożego - głównego źródła poznania Chrystusa, najważniejszego dla chrześcijanina drogowskazu życia i pokarmu życia duchowego. Ono głoszone jest obficie w liturgii i podczas konferencji, praktykowane są takie formy pracy z Pismem Świętym jak Krąg Biblijny czy Lectio Divina, każde spotkanie opatrzone jest mottem zaczerpniętym z Pisma Świętego.

II Fundament formacji:
Eucharystia i modlitwa

Dalej czytamy, że Chrystus „wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.  Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go”. Drugi fundament formacji to celebracja Eucharystii i trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu. Fundamentalne znaczenie ma również wspólnotowe sprawowanie sakramentu pojednania i praktykowanie innych form modlitwy. W tych rzeczywistościach najpełniej i najmocniej doświadcza się obecności i działania Jezusa Chrystusa – najważniejszego Formatora.

III Fundament formacji:
towarzyszenie duchowe

Ewangelista Łukasz relacjonuje, że „sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi”. Koniecznym elementem prawdziwej formacji jest towarzyszenie ze strony kompetentnych osób posiadających doświadczenie życia duchowego oraz odpowiednią wiedzę teologiczną. Takich osób szczególnie potrzebuje człowiek młody, mający często wiele wątpliwości i pytań. Pomocą w znajdowaniu na nie odpowiedzi oraz dobrą przyjacielską radą służą kapłani zawsze obecni na spotkaniach i pozostający nieustannie do dyspozycji młodzieży.


// Wspólnota

Bohaterowie drogi do Emaus należeli do wspólnoty uczniów Zmartwychwstałego: "w tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi". Dzieło formacji dokonuje się we wspólnocie, której fundamentem jest obecność Chrystusa. Stanowi ona wielkie wsparcie w dojrzewaniu duchowym i codziennym praktykowaniu wiary w świecie. W szczególny sposób potrzebują jej ludzie młodzi tak często żyjący w środowiskach, w których wartości chrześcijańskie są nieobecne czy też takich, które są do nich nastawione negatywnie.

// Świadectwo i apostolstwo

Owocem procesu formacji jest apostolstwo na wzór uczniów, którzy „opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.” Doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem budzi pragnienie dzielenia się nim z drugim człowiekiem. Członkowie grupy umocnieni takim spotkaniem stają się świadkami i apostołami Chrystusa wśród swoich rówieśników i w środowiskach, w których żyją, wnosząc w nie radość młodzieńczej wiary.


W centrum działalności duszpasterskiej Kościoła winien znajdować się człowiek młody, który kładzie duchowy fundament pod gmach całego swojego życia i dokonuje pierwszych osobistych wyborów. Jak pokazuje doświadczenie, obok inicjatyw podejmowanych w parafiach, wielkie owoce w życiu religijnym przynosi również udział w spotkaniach rekolekcyjnych czy też zaangażowanie w działalność różnych grup i wspólnot. Kierowany takim przeświadczeniem rozpocząłem organizowanie kilka razy w roku weekendowych wyjazdów do ośrodka spotkań Concordia dla młodzieży z Polskiej Misji Katolickiej Leverkusen. W tym czasie zostałem również poproszony o współudział w organizowaniu Polonijnego Spotkania Młodych. Dzięki temu zacieśniały się moje związki z Concordią i zaangażowanie w jej działalność. Poznanie duchowych potrzeb młodych Polaków mieszkających w Niemczech zrodziło w moim sercu głębokie pragnienie, aby znaleźć na nie adekwatną odpowiedź. Takiego samego pragnienia doświadczali również s. Andrzeja Spyra i ks. Marek Konsek posługujący w tamtym czasie w Concordii. Coraz bardziej uświadamialiśmy sobie konieczność stworzenia regularnych spotkań dla młodzieży, czegoś, co byłoby przedłużeniem Polonijnego Spotkania Młodych na cały rok. W ten sposób podjęliśmy decyzję o powołaniu do życia Spotkań Formacyjnych Młodych "Emaus", pierwsze z nich odbyło się w dniach 11-13 stycznia 2008 roku. Od tamtego momentu gromadząc się w Concordii siedem razy w roku przeżyliśmy już 96 spotkań, w których wzięło udział ponad 1200 młodych ludzi.
Głównym celem działalności grupy "Emaus" jest formacja religijna młodzieży, kształtowanie zdrowej i autentycznej pobożności, umożliwienie przeżycia głębokiego doświadczenia religijnego, a przede wszystkim pomoc w dojściu do dojrzałej wiary, która polega na osobistym wyborze Chrystusa jako Pana i Mistrza oraz powierzeniu Jemu całego swojego życia.
Biblijnym symbolem duchowości Spotkań Formacyjnych Młodych, jak wskazuje sama nazwa, jest droga do Emaus opisana w Ewangelii według św. Łukasza (Łk 24,13–33). Zgodnie ze słowami: „wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” formacja opiera się na słuchaniu i przyjmowaniu Słowa Bożego - głównego źródła poznania Chrystusa i pokarmu życia duchowego. Ono głoszone jest obficie w liturgii i podczas konferencji, każde spotkanie opatrzone jest mottem zaczerpniętym z Pisma Świętego. Dalej czytamy, że Chrystus „wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.  Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go”. Drugi fundament formacji to celebracja Eucharystii i trwanie na szczególnie umiłowanej przez młodzież adoracji Najświętszego Sakramentu. Wielkie znaczenie ma również wspólnotowe sprawowanie sakramentu pojednania i praktykowanie innych form modlitwy. Ewangelista Łukasz relacjonuje, że „sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi”. Bardzo istotnym elementem formacji jest towarzyszenie ze strony kompetentnych osób posiadających doświadczenie życia duchowego oraz odpowiednią wiedzę teologiczną. Kapłani obecni na spotkaniach pozostają zawsze do dyspozycji młodzieży, aby odpowiadać na dręczące ją pytania czy wątpliwości. Bohaterowie drogi do Emaus należeli do wspólnoty uczniów Zmartwychwstałego: "w tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi". Dzieło formacji dokonuje się we wspólnocie, której fundamentem jest obecność Chrystusa. Stanowi ona wielkie wsparcie w dojrzewaniu duchowym i codziennym praktykowaniu wiary w świecie, w którym wartości chrześcijańskie wydają się być często nieobecne.  Owocem procesu formacji jest apostolstwo na wzór uczniów, którzy „opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.” Członkowie grupy umocnieni spotkaniem z Chrystusem świadczą o Nim w środowiskach, w których żyją, wnosząc w nie radość młodzieńczej wiary.
Nie sposób opisać jak wiele duchowego dobra zrodziło się w życiu uczestników spotkań "Emaus".  Najlepiej ukazuje to przejmujące i mocne świadectwo samej młodzieży zgodnie z którym odegrały one decydującą rolę w osobistym wyborze Chrystusa i Jego nauki jako fundamentu życia. Stały się nieocenioną pomocą, aby trwać w chrześcijańskiej wierze mimo licznych trudności płynących ze świata, w którym na co dzień żyje. Wielkim i pięknym owocem spotkań są również powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz do życia w chrześcijańskim małżeństwie.
Spotkania "Emaus" przyczyniają się również do duchowego wzrostu duszpasterzy zaangażowanych w ich organizację i przeprowadzenie. Towarzyszenia młodym ludziom w tak ważnym momencie ich życia to fascynująca przygoda dająca wielką radość i przede wszystkim głębokie poczucie sensu pełnionej posługi. To wspaniała okazja, by umacniać osobistą wiarę świadectwem młodych chrześcijan kochających Jezusa.


ks. Bogdan Renusz SChr
20.01.2023

 

s. Andrzeja Spyra


ks. Marek Konsek


ks. Bogdan Renusz SChrD0276053 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0276053 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0235285 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0235285 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0235324 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0235324 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0235420 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0235420 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0235422 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0235422 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0256483 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0256483 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0256488 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0256488 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0276123 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0276123 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0276131 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0276131 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0281173 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0281173 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0281260 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0281260 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0282070 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0282070 Thomas Wagner meinphotograph.eu
N0041756 Thomas Wagner meinphotograph.eu
N0041756 Thomas Wagner meinphotograph.eu
N0041899 Thomas Wagner meinphotograph.eu
N0041899 Thomas Wagner meinphotograph.eu
N0041923 Thomas Wagner meinphotograph.eu
N0041923 Thomas Wagner meinphotograph.eu
 
 
 
E-Mail
Anruf
Infos
Instagram